Alla Ilchenko

Tarasovka village, Bolshaya Okruzhnaya st.
Стоимость: 189 000 $ 4 914 000 UAH
Стоимость: 878 724 $ 22 846 824 UAH
Стоимость: 55 000 $ 1 430 000 UAH
land_area: 134 weav.
Стоимость: 600 000 $ 15 600 000 UAH
Olzhichi
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Kiev city
Стоимость: 600 000 $ 15 600 000 UAH
Kiev city
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Vishgorod
Стоимость: 631 289 $ 16 413 514 UAH
Vishgorod
Стоимость: 889 544 $ 23 128 144 UAH
Vishgorod
Стоимость: 1 027 280 $ 26 709 280 UAH
Kiev city, Professor Karavaev St.
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Village Romankov, Forest St.
Стоимость: 10 000 $ 260 000 UAH
Podhortsy
Стоимость: 75 000 $ 1 950 000 UAH
Podhortsy
Стоимость: 82 500 $ 2 145 000 UAH
Podhortsy
Стоимость: 93 750 $ 2 437 500 UAH
To contact the Manager
Alla Ilchenko Real estate specialist
Alla Ilchenko
Real estate specialist
All agent objects
Ваша заявка отправленна